Premies voor de tewerkstelling van iemand uit de ‘risicogroepen’

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201) hebben recht op een premie van het Sociaal Fonds als ze iemand nieuw uit de zogenaamde ‘risicogroepen’ aanwerven.

Het Sociaal Fonds voorziet 2 soorten tewerkstellingspremies:

 1. de ‘gewone tewerkstellingspremie’ (winkelbedienden van 26 jaar of ouder: €1.240);
 2. de ‘jongerenpremie’ (winkelbedienden jonger dan 26 jaar: €2.500 euro);

Wanneer het om een deeltijds contract gaat passen we natuurlijk de premie aan in functie van het aantal arbeidsuren. Het gaat telkens om éénmalige forfaitaire premies. De leeftijdsgrens van 26 jaar wordt gecontroleerd op basis van de datum van aanwerving vermeld op het arbeidscontract.

Indien een werknemer tussen de datum van indienstneming en de datum van 1 jaar anciënniteit  verscheidene uurroosters heeft gehad, wordt de premie berekend op het laagste aantal uren die hij/zij gepresteerd heeft. Opgepast: dit moet minstens overeenkomen met een halftijdse betrekking!
(Bv. datum in dienst = 01.09.2021 – datum 1 jaar anciënniteit = 31.08.2022)

A. VOORWAARDEN:

1. De aanwerving moet betrekking hebben op iemand uit de zogenaamde ‘risicogroepen’. Er bestaan 6 soorten risicogroepen:

a. Langdurige werklozen (1)

De werkzoekenden die gedurende de 12 maanden die hun indienstneming voorafgaan zonder onderbreking genoten hebben van werkloosheids- of wachtuitkeringen voor alle dagen van de week.

b. Laaggeschoolde werkzoekenden (2)

De werkzoekenden ouder dan 18 jaar, die geen houder zijn van:

 • een diploma van het universitair onderwijs
 • een diploma of getuigschrift van het hoger onderwijs van het lange of het korte type
 • een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs

Deze personen moeten tevens minstens 1 dag werkzoekende zijn vóór hun indienstneming.

c. Werkzoekende gehandicapten (3)

Een persoon met een handicap is een persoon die als dusdanig ingeschreven is bij:

 • Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) (Vlaanderen), of
 • Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) (Nederlandstalig Brussel), of naargelang het Gewest

Deze personen moeten tevens minstens 1 dag werkzoekende zijn vóór hun indienstneming.

d. Leefloontrekkers (4)

Werkzoekenden die op het ogenblik van hun indienstneming sinds minstens 6 maanden zonder onderbreking een leefloon ontvangen hebben.

e.Herintreders (5)

Werkzoekenden die tegelijkertijd alle volgende voorwaarden vervullen:

 • werkzoekenden die geen werkloosheidsuitkeringen of loopbaanonderbrekings-uitkeringen genoten hebben gedurende de periode van 3 jaar die hun indienstneming voorafgaat;
 • werkzoekenden die geen beroepsactiviteit verricht hebben gedurende de periode van 3 jaar die hun indienstneming voorafgaat;
 • werkzoekenden die vóór de periode van drie jaar voorzien in de twee vorige punten hun beroepsactiviteit onderbroken hebben ofwel nooit een dergelijke activiteit begonnen zijn.

f. Jongeren die deeltijds leerplichtig waren (6)

Werkzoekenden ouder dan 18 jaar die onderworpen waren aan de deeltijdse leerplicht en die het secundair onderwijs met volledig leerplan niet hebben gevolgd.

2. Enkel de aanwervingen op basis van contracten van onbepaalde en bepaalde duur komen in aanmerking (dus géén jobstudenten of flexi-jobs; géén interim-, IBO- of leercontracten; géén duaal leren).

3. De werknemer is aangeworven met een halftijdse betrekking van minstens 19u. (De premie wordt berekend op basis van het minimum aantal uren die de betrokken werknemer gepresteerd heeft tijdens zijn 1ste jaar anciënniteit).

4. De premie kan pas worden aangevraagd als de bediende 12 maanden anciënniteit in de onderneming bereikt heeft (opgepast: jobstudenten of flexi-jobs, interim-, IBO- of leercontracten, of duaal leren tellen niet mee voor deze anciënniteitsvoorwaarde).

5. De tewerkstellingspremie moet uiterlijk binnen de 24 maanden na de aanwervingsdatum worden aangevraagd.

6. De betrokken werknemer is nog in dienst op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend bij het Sociaal Fonds 201.

2. HOE AANVRAGEN?

De werkgever, waarvan de werknemer aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, kan een premie aanvragen 
Sociaal Fonds 201 – Willebroekkaai 37 – 1000 Brussel)
www.sociaalfonds201.be 
info@sociaalfonds201.be

Dit kan zowel online, per mail als per post.
Download: tewerkstellingspremie jonger dan 26 jaar
Download: tewerkstellingspremie vanaf 26 jaar

3. BEWIJSDOCUMENTEN (toe te voegen aan het aanvraagformulier)

Bij iedere aanvraag dienen volgende bewijsstukken toegevoegd te worden:

 • kopie van de arbeidsovereenkomst(en) van bepaalde of onbepaalde duur

Specifiek bij volgende categorieën:

(1) voor langdurig werklozen:

- Formulier C63 (RVA) (zie bijlage met specifieke vermelding langdurig werkloos) !!

- Deel I (in te vullen door de werkgever of het sociaal secretariaat)

- Deel II (in te vullen door de werknemer) 

- Deel III (in te vullen door de RVA)

(Download: C63 – RVA-formulier – langdurig werkloos (2022))

 (2) voor laaggeschoolde werkzoekenden:

-Formulier SF201 Verklaring op eer – laaggeschoolde werkzoekende

(Download: Formulier SF201 – Verklaring op eer – laaggeschoolde werkzoekende)

(3) voor werkzoekende gehandicapten:

- Attest van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH), of

- Attest van het Brussels Regionaal Overleg Gehandicaptenzorg (BROG) (of naargelang het gewest)

(4) voor leefloontrekkers:

- Formulier SF201 – Verklaring op eer – leefloontrekker, in te vullen door het OCMW

(Download: Formulier SF201 – Verklaring op eer - leefloontrekker)

(5)  voor herintreders:

- Formulier C63 (RVA) (zie bijlage met specifieke vermelding herintreder) !!

- Deel I (in te vullen door de werkgever of sociaal secretariaat)

- Deel II (in te vullen door de werknemer)

- Deel III (in te vullen door de RVA)

(Download: C63 – RVA-formulier – herintreder (2022))

(6) voor deeltijds leerplichtigen:

- Kopie bewijs van de onderwijsinstelling dat de bediende deeltijds onderwijs gevolgd heeft + kopie van het bewijs van de deeltijdse tewerkstelling bij een onderneming in functie van de deeltijdse leerplicht

Bij onvolledige aanvragen wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen.

Online registratieformulier