Premies voor kinderopvang

De winkelbedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201) genieten premies van het Sociaal Fonds 201 dat tegemoet komt aan de gemaakte kosten voor hun kinderopvang op voorwaarde dat die door het Agentschap Opgroeien Regie (Kind en Gezin) of door l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) voor België of door de PMI (Protection Maternelle et Infantile) of door de l’Alsh (Accueils et Loisirs Sans Hébergement) voor Frankrijk erkend is.

De ouders krijgen een tegemoetkoming voor de door het ‘Agentschap Opgroeien Regie (Kind en Gezin) of ONE (België) / PMI of ALSH (Frankrijk)’ erkende kinderopvang voor buitenschoolse kinderopvang. Die tegemoetkoming vergoedt de effectieve en bewezen kosten met een maximum van 780 euro per kind. Indien de ouders slechts een gedeelte van het jaar ressorteerden onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201), dan wordt de premie pro rata het aantal kwartalen uitbetaald.

Voorwaarden (voor aanvragen vanaf 2022):

  1. Enkel de door het ‘Agentschap Opgroeien Regie (Kind en Gezin) of ONE (België) / PMI of ALSH (Frankrijk)’ erkende kinderopvang wordt terugbetaald!
  2. De maximumleeftijd van de kinderen bedraagt 12 jaar. De ouder waarvan het kind 12 jaar is geworden in het jaar waarop het fiscaal attest van het ‘Agentschap Opgroeien Regie (Kind en Gezin) of ONE (België) / PMI of ALSH (Frankrijk)’ betrekking heeft, geniet voor de laatste keer de premie.
  3. De premie wordt toegekend aan de ouder die de kosten betaalde (= diegene die wordt vermeld op het fiscaal attest ‘Agentschap Opgroeien Regie (Kind en Gezin) of ONE (België) / PMI of ALSH (Frankrijk)’. Als beide ouders ressorteren onder het Paritair Comité 201 en dus onder het Sociaal Fonds 201 en hun beide namen staan vermeld op het fiscaal attest, dan kunnen ze ook allebei de premie genieten, maar maximum ten belope van de effectief gemaakte kosten, met een maximum van 780 euro per kind.

Aanvraagformulier ‘kinderopvang’

Bewijsdocument: (toe te voegen bij uw aanvraagformulier)

  • Het fiscaal attest dat het ‘Agentschap Opgroeien Regie (Kind en Gezin) of ONE (België) / PMI of ALSH (Frankrijk)’ voor het afgelopen jaar aflevert

Alle voorwaarden vervuld? De aanvraag van de premie kan tot en met 31 december van het jaar volgend op het jaar van de opvang worden ingediend.

Vb. opvangjaar = 2021 – de premie kan aangevraagd worden tot en met 31.12.2022

Latere aanvragen zullen geweigerd worden.

De aanvraagdatum zal op de volgende manieren weerhouden worden:

  • online-aangifte: datum van de digitale aangifte
  • via mail: datum van het doormailen van het dossier
  • via post: de datum van de ondertekening (bij gebrek hieraan: de datum van de poststempel)

Let op: bij onvolledige aanvraagformulieren wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen.

Online registratieformulier