Premies voor werknemers rond ‘landingsbanen’

Oudere winkelbedienden van ondernemingen met minstens 11 werknemers genieten een aanvullende premie voor de ‘landingsbanen’.

De oudere bedienden die van de RVA een tegemoetkoming krijgen in het kader van de wettelijke ‘landingsbanen’ (CAO 103 ter), ontvangen van het Fonds een aanvullende premie van €25 euro per maand.

Let op: de federale regering heeft de minimum leeftijd voor deze ‘landingsbanen’ vanaf 1/1/2019 op 60 jaar gebracht. De bedienden van 55 – 60 jaar die eerder al genoten van de RVA-tegemoetkoming én de aanvullende premie van het Fonds, blijven deze maandelijkse premie van het Fonds genieten tot op de pensioengerechtigde leeftijd of wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.  

Fiscaliteit: op dit bedrag wordt 22,20% bedrijfsvoorheffing ingehouden. In de loop van het volgende jaar stuurt het Fonds een attest aan de begunstigde zodat die de belastingaangifte kan invullen.

Voorwaarden:

 1. de bediende werkt in een onderneming met 11 werknemers of meer
 2. de bediende is reeds 5 jaar, op ononderbroken wijze, in dienst van de onderneming
 3. de bediende moet een RVA-vergoeding genieten in het kader van de wettelijk geregelde ‘Landingsbanen’ (1/5 ‘Tijdskrediet’ of ‘Loopbaanonderbreking’ geregeld door CAO 103 ter)
 4. de arbeidsovereenkomst voorafgaand aan de ‘landingsbaan’ moet voltijds zijn en van onbepaalde duur

Aanvraagformulier ‘landingsbaan’

Bewijsdocumenten (toe te voegen bij uw aanvraagformulier)

 • kopie van uw voltijdse arbeidsovereenkomst
 • kopie van het bijvoegsel aan het contract met vermelding van de vermindering 1/5 tijdskrediet
 • C62-document van de RVA met vermelding:
 • loopbaanonderbreking: Beslissing C62
 • tewerkstelling in de privésector
 • vermindering van de voltijdse prestaties met een vijfde
 • tijdskrediet

De premie-aanvraag is ontvankelijk vanaf de 1ste dag van de maand volgend op de datum van aanvraag tot het bekomen van een aanvullende vergoeding 1/5 tijdskrediet. Het Sociaal Fonds 201 betaalt de premies uit per kwartaal. Deze betalingen gebeuren in februari, mei, augustus en november. De betaling stopt bij pensioenstelling of ander einde van de arbeidsovereenkomst. De aanvraag van de premie kan tot maximaal 12 maanden nà de datum van de aanvang van het tijdskrediet worden ingediend.
Latere aanvragen worden geweigerd.

Let op: bij onvolledige aanvraagformulieren wordt voorrang gegeven aan andere dossiers en kan de uitbetaling van uw premie nodeloze vertragingen oplopen.

Online registratieformulier